List of doctoral dissertations and specialist thesis

 

Date of defenceAuthorTitle of dissertationDownload
30.10.2020.Antonija Kezerle, PhDREMOVAL OF SYNTHETIC DYES METHYLENE BLUE AND CONGO RED FROM AQUEOUS SOLUTIONS BY ADSORPTION ON BREWERS` SPENT GRAIN[PDF]
16.06.2020.Jasenka Petrić, PhDPOJAVNOST ERGOT ALKALOIDA U RAŽI U REPUBLICI HRVATSKOJ I
UTJECAJ TEHNOLOŠKIH POSTUPAKA NA NJIHOVO PRISUSTVO U HRANI
[PDF]
12.07.2019.Dalia Matijević, PhDINSTITUTIONAL NATURE PROTECTION ETHICS IN CROATIA:
NATIONAL PARK „KRKA“ CASE STUDY
[PDF]
20.06.2018.Marina Popijač, PhDDistribution of Cs-137 in Chestnut (Castanea sativa Mill.) from Banovina and Silver Fir (Abies alba Mill.) from Lika in Croatia[PDF]
22.11.2017.Marina Palfi, PhDAntifungalno djelovanje eteričnih ulja i njihovih komponenti na fitopatogene gljivice u in vitro uvjetima[PDF]
10.11.2017.Đurđica Kovačić, PhDrazvoj procesa predobrade lignoceluloznih materijala toplinom i električnim poljem u svrhu primjene u proizvodnji bioplina anaerobnom kodigestijom s goveđom gnojovkom[PDF]
28.09.2017.Željka Lončarić, PhDDiskretni matematički modeli populacija komaraca (Culicidae) kao
alat planiranja, provedbe suzbijanja i kontrole
[PDF]
30.06.2017.Ana Amić, PhDEkološki prihvatljiva metoda N-acetiliranja amina pomoću eutektičkih otapala na bazi kolin-klorida[PDF]
15.05.2017.Barbara Vlaičević, PhDStruktura i razvoj zajednice treptljikaša u Perifitonu jezera poplavnog područja[PDF]
30.01.2017.Slavica Mustač, PhDIstraživanje distribucije i kontrole manjeg brašnara, Alphitobius diaperinus (Panzer) u peradarskim farmama[PDF]
22.04.2016.Ana Brkljačić, PhDVaskularna flora dabarskih kukova parka prirode Velebita[PDF]
23.03.2016.Dario Brdarić, PhDIzloženost učenika odabranim kemijskim onečišćivačima zraka i vlazi/plijesni u učionicama hrvatskih osnovnih škola[PDF]
25.09.2015.Ivana Kušan, PhDContribution of "vital taxonomy" methods to the ascomycota taxonomy[PDF]
29.05.2015. Sanja Pintarić, PhDUtjecaj dušikovog dioksida, ozona i meteoroloških parametara na broj hitnih pregleda kardioloških bolesnika[PDF]
17.11.2014.Goran Vignjević, PhDMolekularna identifikacija i distribucija vrsta komaraca Anopheles maculipennis kompleks u Hrvatskoj[PDF]
03.07.2014.Željka Jeličić Marinković, PhDUloga atraktanata u istraživanju biološke raznolikosti
komaraca
[PDF]
12.06.2014.Gordana Jurak, PhDMed i pčele kao bioindikatori zagađenja okoliša pesticidima u Varaždinskoj županiji[PDF]
15.06.2013.Nataša Turić, PhDProstorno vremenski utjecaj vodnog režima na strukturu i raznolikost vodenih kukaca (Heteroptera i Coleoptera) s osebnim osvrtom na zaštićenu vrstu Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774)[PDF]
14.03.2013.Anita Galir Balkić, PhDUtjecaj vodnog režima Dunava na strukturu i dinamiku metazooplanktona Sakadaškog jezera
(Park prirode, Kopački rit)
[PDF]
22.11.2012.Tanja Žuna Pfeiffer, PhDNaseljavanje i razvoj alga u obraštajnim zajednicama poplavnog područja Dunava[PDF]
18.03.2013.Vesna Peršić, PhDAlgal bioassay procedure for assessing eutrophication of waters in eastern Slavonija and Baranja[PDF]
19.07.2011.Irena Labak, PhDRaznolikost u ekspresiji polisijaliziranih proteina u mozgu pravih koštunjača[PDF]
18.07.2011.Sanda Rašić, PhDAmbrozija (Ambrosia artemisiifolia L.) - agronomski i javno-zdravstveni problem na području Baranje[PDF]
11.03.2011.Filip Stević, PhDSloženost utjecaja poplava na strukturu i dinamiku fitoplanktona poplavnog područja[PDF]
03.12.2010.Ivna Štolfa, PhDUtjecaj biostimulatora i reducirana gnojidbe na kvalitetu ploda jagoda i zaštitu okoliša[PDF]
19.03.2010.Gabriella Kanižai Šarić, PhDUtjecaj smjesa antioksidanasa i masnih kiselina na rast fusarium sp. producenata trihotecena i fumonizina u krmnim smjesama
[PDF]
23.02.2010.Sandra Ečimović, PhDPromjene toksičnih učinaka smjesa pesticida na molekularne markere
izloženosti kompostne gujavice (Eisenia andrei)
[PDF]
01.10.2009.Mirta Sudarić Bogojević, PhDUtjecaj okoliša na disperziju komaraca[PDF]

Date of defence AuthorTitle of specialist thesisDownload
01.02.2017.univ.spec.oecol. Tihana ŠkugorRazvoj sustava primarne selekcije komunalnog otpada u gradu Osijeku[PDF]
14.04.2016.univ.spec.oecol. Javor Bojan LešPraćenje populacije bijele rode (Ciconia ciconia L. 1785.) na gospodarskim i stambenim objektima u Zagrebačkoj županiji[PDF]
11.04.2016.univ.spec.oecol. Mateja HajdukovićOdređivanje anionskih tenzida u realnim sustavima metodom injektiranja u protok[PDF]
03.06.2016.univ.spec.oecol. Zorica KuveždićUtjecaj godišnjih doba na učinkovitost biološke obrade otpadnih voda grada Vinkovaca[PDF]
07.10.2014.univ.spec.oecol. Nataša RadojčićRasprostranjenost, polinacija i suzbijanje ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) - na području grada Vukovara[PDF]
15.02.2013.univ.spec.oecol. Goran KalićTovna i klaonička obilježja pilića iz konvencionalnog i ekološkog uzgoja[PDF]
14.02.2013.univ.spec.oecol. Jasenka Krznarić – BarićRasprostranjenost i polinacija breze Betula spp. na području grada
Vinkovaca
[PDF]
02.11.2012.univ.spec.oecol. Ivana MajkovčanProizvodnja energije anaerobnom fermentacijom različitih konzerviranih biomasa[PDF]
20.10.2012.univ.spec.oecol. Stela RotimHeljda za hranu i bio-energiju u funkciji zaštite prirode i okoliša[PDF]
13.07.2012.Sandra BašićProcjena rizika štetnosti arsena prisutnog u vodi za piće na zdravlje ljudi na području istočne Slavonije[PDF]
26.03.2012.univ.spec.oecol. Marijana MarinovićPraćenje ostataka kemijskih sredstava za čišćenje i dezinfekciju u ispustima uređaja za sanitaciju i u otpadnim vodama prehrambene industrije[PDF]
17.10.2008.univ.spec.oecol. Ivica UzunSuzbijanje glodavaca u voćnjacima[PDF]