Javna obrana specijalističkog rada

Javna obrana specijalističkog rada pristupnice Nataše Radojčić naslova „Rasprostranjenost, polinacija i suzbijanje ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) na području grada Vukovara“

održati će se u utorak 7. listopada 2014. godine u Vijećnici Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, Ulica kralja Petra Svačića 1d s početkom u 12.00 sati.

Povjerenstvo za obranu specijalističkog rada
1. prof. dr. sc. Ivan Štefanić, redoviti profesor Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednik;
2. prof. dr. sc. Edita Štefanić, redovita profesorica Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, mentorica i član;
3. doc. dr. sc. Melita Mihaljević, docentica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, član
4. doc. dr. sc. Ljiljana Krstin, docentica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, zamjena člana


Read more >