Popis obranjenih doktorskih disertacija i specijalističkih radova

 

Datum obraneAutorNaziv disertacijePreuzimanje
15.06.2023.dr.sc.inter. Tomislav TrstenjakUčinci okolišnog stresa na fotosintetsku učinkovitost ovosezonskih i prošlosezonskih iglica alepskog bora (Pinus halepensis Mill.)[PDF]
20.07.2022.dr.sc. Zora KažimirUtjecaj organske gnojidbe i bioaktivatora na prinos i skladištenje autohtonih genotipova češnjaka (Allium Sativuma L.)[PDF]
30.03.2022.dr.sc. Dorijan RadočajAgroekološko i pedološko modeliranje pogodnosti poljoprivrednog zemljišta za uzgoj soje integracijom podataka dobivenih iz satelitskih daljinskih istraživanja i strojnog učenja[PDF]
04.02.2022.dr.sc. Lidija KladarićProstorna razdioba raznolikosti ept skupine: ephemeroptera (vodencvjetovi), plecoptera (obalčari) i trichoptera (tulari) u Hrvatskoj[PDF]
30.10.2020.dr.sc. Antonija KezerleUKLANJANJE SINTETSKIH BOJILA METILENSKOG MODRILA I
KONGO CRVENILA IZ VODENIH OTOPINA ADSORPCIJOM NA PIVSKI TROP
[PDF]
16.06.2020.dr.sc. Jasenka PetrićPOJAVNOST ERGOT ALKALOIDA U RAŽI U REPUBLICI HRVATSKOJ I
UTJECAJ TEHNOLOŠKIH POSTUPAKA NA NJIHOVO PRISUSTVO U HRANI
[PDF]
12.07.2019.dr.sc. Dalia MatijevićETIKA INSTITUCIONALNE ZAŠTITE PRIRODE U HRVATSKOJ:
STUDIJA SLUČAJA NACIONALNOG PARKA „KRKA“
[PDF]
20.06.2018.dr.sc. Marina PopijačDISTRIBUCIJA 137Cs U PITOMOM KESTENU (Castanea sativa Mill.) S BANOVINE I OBIČNOJ JELI (Abies alba Mill.) IZ LIKE (HRVATSKA)[PDF]
22.11.2017.dr.sc. Marina PalfiAntifungalno djelovanje eteričnih ulja i njihovih komponenti na fitopatogene gljivice u in vitro uvjetima[PDF]
10.11.2017.dr.sc. Đurđica Kovačićrazvoj procesa predobrade lignoceluloznih materijala toplinom i električnim poljem u svrhu primjene u proizvodnji bioplina anaerobnom kodigestijom s goveđom gnojovkom[PDF]
28.09.2017.dr.sc. Željka LončarićDiskretni matematički modeli populacija komaraca (Culicidae) kao
alat planiranja, provedbe suzbijanja i kontrole
[PDF]
30.06.2017.dr.sc. Ana AmićEkološki prihvatljiva metoda N-acetiliranja amina pomoću eutektičkih otapala na bazi kolin-klorida[PDF]
15.05.2017.dr.sc. Barbara VlaičevićStruktura i razvoj zajednice treptljikaša u Perifitonu jezera poplavnog područja[PDF]
30.01.2017.dr.sc. Slavica MustačIstraživanje distribucije i kontrole manjeg brašnara, Alphitobius diaperinus (Panzer) u peradarskim farmama[PDF]
22.04.2016.dr.sc. Ana BrkljačićVaskularna flora dabarskih kukova parka prirode Velebita[PDF]
23.03.2016.dr.sc. Dario BrdarićIzloženost učenika odabranim kemijskim onečišćivačima zraka i vlazi/plijesni u učionicama hrvatskih osnovnih škola[PDF]
25.09.2015.dr.sc. Ivana KušanContribution of "vital taxonomy" methods to the ascomycota taxonomy[PDF]
29.05.2015.dr.sc. Sanja PintarićUtjecaj dušikovog dioksida, ozona i meteoroloških parametara na broj hitnih pregleda kardioloških bolesnika[PDF]
17.11.2014.dr.sc. Goran VignjevićMolekularna identifikacija i distribucija vrsta komaraca Anopheles maculipennis kompleks u Hrvatskoj[PDF]
03.07.2014.dr.sc. Željka Jeličić MarinkovićUloga atraktanata u istraživanju biološke raznolikosti
komaraca
[PDF]
12.06.2014.dr.sc. Gordana JurakMed i pčele kao bioindikatori zagađenja okoliša pesticidima u Varaždinskoj županiji[PDF]
15.06.2013.dr.sc. Nataša TurićProstorno vremenski utjecaj vodnog režima na strukturu i raznolikost vodenih kukaca (Heteroptera i Coleoptera) s osebnim osvrtom na zaštićenu vrstu Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774)[PDF]
14.03.2013.dr.sc. Anita Galir BalkićUtjecaj vodnog režima Dunava na strukturu i dinamiku metazooplanktona Sakadaškog jezera
(Park prirode, Kopački rit)
[PDF]
22.11.2012.dr.sc. Tanja Žuna PfeifferNaseljavanje i razvoj alga u obraštajnim zajednicama poplavnog područja Dunava[PDF]
18.03.2013.dr.sc. Vesna PeršićAlgal bioassay procedure for assessing eutrophication of waters in eastern Slavonija and Baranja[PDF]
19.07.2011.dr.sc. Irena LabakRaznolikost u ekspresiji polisijaliziranih proteina u mozgu pravih koštunjača[PDF]
18.07.2011.dr.sc. Sanda RašićAmbrozija (Ambrosia artemisiifolia L.) - agronomski i javno-zdravstveni problem na području Baranje[PDF]
11.03.2011.dr.sc. Filip StevićSloženost utjecaja poplava na strukturu i dinamiku fitoplanktona poplavnog područja[PDF]
03.12.2010.dr.sc. Ivna ŠtolfaUtjecaj biostimulatora i reducirana gnojidbe na kvalitetu ploda jagoda i zaštitu okoliša[PDF]
19.03.2010.dr.sc. Gabriella Kanižai ŠarićUtjecaj smjesa antioksidanasa i masnih kiselina na rast fusarium sp. producenata trihotecena i fumonizina u krmnim smjesama
[PDF]
23.02.2010.dr.sc. Sandra EčimovićPromjene toksičnih učinaka smjesa pesticida na molekularne markere
izloženosti kompostne gujavice (Eisenia andrei)
[PDF]
01.10.2009.dr.sc. Mirta Sudarić BogojevićUtjecaj okoliša na disperziju komaraca[PDF]

Datum obraneAutorNaziv specijalističkog radaPreuzimanje
16.12.2022.univ.spec.oecol. Marijana Kapa „Analiza mehanizma procjene utjecaja zahvata i ocjene prihvatljivosti na ekološku mrežu, te planova upravljanja koji se koriste u zaštiti i upravljanju zaštićenih područja i područjima ekološke mreže“[PDF]
01.02.2017.univ.spec.oecol. Tihana ŠkugorRazvoj sustava primarne selekcije komunalnog otpada u gradu Osijeku[PDF]
14.04.2016.univ.spec.oecol. Javor Bojan LešPraćenje populacije bijele rode (Ciconia ciconia L. 1785.) na gospodarskim i stambenim objektima u Zagrebačkoj županiji[PDF]
11.04.2016.univ.spec.oecol. Mateja HajdukovićOdređivanje anionskih tenzida u realnim sustavima metodom injektiranja u protok[PDF]
03.06.2016.univ.spec.oecol. Zorica KuveždićUtjecaj godišnjih doba na učinkovitost biološke obrade otpadnih voda grada Vinkovaca[PDF]
07.10.2014.univ.spec.oecol. Nataša RadojčićRasprostranjenost, polinacija i suzbijanje ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) - na području grada Vukovara[PDF]
15.02.2013.univ.spec.oecol. Goran KalićTovna i klaonička obilježja pilića iz konvencionalnog i ekološkog uzgoja[PDF]
14.02.2013.univ.spec.oecol. Jasenka Krznarić – BarićRasprostranjenost i polinacija breze Betula spp. na području grada
Vinkovaca
[PDF]
02.11.2012.univ.spec.oecol. Ivana MajkovčanProizvodnja energije anaerobnom fermentacijom različitih konzerviranih biomasa[PDF]
20.10.2012.univ.spec.oecol. Stela RotimHeljda za hranu i bio-energiju u funkciji zaštite prirode i okoliša[PDF]
13.07.2012.Sandra BašićProcjena rizika štetnosti arsena prisutnog u vodi za piće na zdravlje ljudi na području istočne Slavonije[PDF]
26.03.2012.univ.spec.oecol. Marijana MarinovićPraćenje ostataka kemijskih sredstava za čišćenje i dezinfekciju u ispustima uređaja za sanitaciju i u otpadnim vodama prehrambene industrije[PDF]
17.10.2008.univ.spec.oecol. Ivica UzunSuzbijanje glodavaca u voćnjacima[PDF]