NATJEČAJ za upis pristupnika na poslijediplomski interdisciplinarni specijalistički studij Zaštita prirode i okoliša u akademskoj godini 2015./2016.

NATJEČAJ za upis pristupnika na poslijediplomski interdisciplinarni specijalistički studij Zaštita prirode i okoliša u akademskoj godini 2015./2016.

Poslijediplomski interdisciplinarni specijalistički studij zajednički izvode Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Institut Ruđer Bošković u Zagrebu iz znanstvenog područja prirodnih i biotehničkih znanosti. Poslijediplomski interdisciplinarni specijalistički studij traje dva semestra (jednu godinu). Završetkom poslijediplomskog interdisciplinarnog specijalističkog studija Zaštita prirode i okoliša stječe se naziv specijalista zaštite prirode i okoliša. Kratica naziva spec. zaštite prirode i okoliša dodaje se akademskom nazivu stečenom na diplomskom studiju i stavlja se iza imena i prezimena osobe (univ. spec. oecol.).

I

Uvjeti za upis na specijalistički  studij:

Studij mogu upisati pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski studij (u trajanju 8 ili 9 semestara) odnosno diplomski studij kako slijedi:

 1. iz područja prirodnih i biotehničkih znanosti (studiji biologije, kemije, poljoprivrede, prehrambene tehnologije, kemijskog inženjerstva, biotehnologije, šumarstva)
 2. a) ostalih sveučilišnih studija uz polaganje razlikovnih predmeta koje utvrđuje     Vijeće poslijediplomskog studija;
 3. Pravo upisa imaju osobe čija je prosječna ocjena sveučilišnog studija najmanje 3,5. Iznimno pravo upisa imaju osobe čija ocjena je ispod 3,5 pod uvjetom da imaju preporuke dva sveučilišna profesora visokog učilišta na kojem su diplomirali.

II

Uz prijavu se prilaže :

 1. ovjereni preslik diplome o završenom diplomskom studiju ili dodiplomskom studiju
 2. preslika rodnog lista, domovnice ili dokaz o državljanstvu
 3. dvije fotografije (4×6)
 4. preporuke (ako je prosjek niži od 3,5)
 5. životopis pristupnika s naznakom adrese stanovanja
 6. ovjereni prijepis ocjena o završenom diplomskom studiju ili dodiplomskom studiju odnosno dopunsku ispravu o studiju
 7. dokaz o poznavanju svjetskog jezika
 8. potvrda ustanove ili izjava pristupnika u pisanom obliku o plaćanju školarine

III

Troškovi poslijediplomskog studija:

 1. Visina školarine iznosi 20.500,00 kn (prvi semestar 10.000,00kn, drugi semestar 10.500,00kn)
 2. Školarina se uplaćuje prije upisa u semestar na žiroračun broj: HR 4325000091102012988; poziv na broj OIB PRISTUPNIKA;
 3. Nakon izvršene uplate pristupnici prilažu potvrdu o uplati i to preslika virmana (ako je platilo poduzeće/ustanova) odnosno preslika uplatnice (ako je platio sam pristupnik).

IV

Studijski program i izvedbeni plan poslijediplomskog interdisciplinarnog specijalističkog studija objavljen je na http://zpio.unios.hr Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 V

Pristupnici svoje prijave donose osobno ili šalju poštom u roku 30 dana od dana objave Natječaja u tisku na adresu:

Tajništvo poslijediplomskog interdisciplinarnog specijalističkog studija ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA, Odjel za biologiju Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ulica cara Hadrijana 8/A,  31 000 Osijek.

Listu izabranih pristupnika za upis na poslijediplomski specijalistički studij utvrđuje Vijeće poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Zaštita prirode i okoliša. O rezultatima natječaja svi podnositelji prijava bit će obaviješteni najkasnije 30 dana nakon zaključenja natječaja.

VI

Sve obavijesti o studiju mogu se dobiti na gore navedenoj adresi ili na broj telefona: 031/399 906, svaki radni dan u vremenu od 8.00 do 14.00 sati ili na web stranicama: http://zpio.unios.hr


Read more >

N A T J E Č A J za upis pristupnika na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Zaštita prirode i okoliša u akademskoj godini 2015./2016.

Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Zaštita prirode i okoliša zajednički izvode Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Institut Ruđer Bošković u Zagrebu iz područja prirodnih i biotehničkih znanosti.
Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Zaštita prirode i okoliša za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti traje šest semestara (tri godine). Tijekom tri semestra izvodi se nastava, a preostala tri semestra predviđena su za obvezatne i izborne aktivnosti te izradu doktorske disertacije.

I

Uvjeti za upis na poslijediplomski studij:
Studij mogu upisati pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski studij (u trajanju 8 ili 9 semestara) odnosno diplomski studij kako slijedi:

 1. iz područja Prirodnih i Biotehničkih znanosti (studiji biologije, kemije, fizike, geoznanosti, matematike, poljoprivrede, prehrambene tehnologije, kemijskog inženjerstva, biotehnologije, šumarstva)  a) ostalih sveučilišnih studija uz polaganje razlikovnih predmeta koje utvrđuje Vijeće poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija;
 2. Studij mogu upisati pristupnici magistri znanosti koji su završili poslijediplomski studij iz znanstvenog područja prirodnih i biotehničkih znanosti uz uvjet da imaju objavljen jedan rad u časopisu indeksiranom/citiranom u CC i priznaje im se 120 ECTS bodova te im se odobrava upis u 5. semestar;
 3. Pravo upisa imaju osobe čija je prosječna ocjena sveučilišnog studija najmanje 3,5;
  Iznimno pravo upisa imaju osobe čija ocjena je ispod 3,5 pod uvjetom da imaju preporuke dva sveučilišna profesora visokog učilišta na kojem su diplomirali;
 4. Poznavanje jednog svjetskog jezika o čemu pristupnici prilažu ovjereni izvod iz ocjena sveučilišnog studija ili potvrdu ovlaštene škole stranih jezika ili osobnu izjavu o poznavanju jezika.

II

Uz prijavu se prilaže:

 1. ovjereni preslik diplome o završenom diplomskom studiju ili dodiplomskom studiju odnosno ovjereni preslik diplome magistra znanosti
 2. pristupnici koji su u sustavu znanosti i visokog obrazovanju u svojstvu znanstvenog novaka ili u suradničkom zvanju asistenata obvezni su priložiti ugovor o radu
 3. preslika rodnog lista, domovnice ili dokaz o državljanstvu
 4. dvije fotografije (4×6)
 5. preporuke (ako je prosjek niži od 3,5)
 6. životopis pristupnika s naznakom adrese stanovanja
 7. ovjereni prijepis ocjena o završenom diplomskom studiju ili dodiplomskom studiju odnosno dopunsku ispravu o studiju
 8. dokaz o poznavanju svjetskog jezika
 9. potvrda ustanove ili izjava pristupnika u pisanom obliku o plaćanju školarine

III

Troškovi poslijediplomskog studija:

 1. Ukupna školarina u skladu sa studijskim programom poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija iznosi 51.600,00 kn (8.000,00 kn po semestara, a šesti semestar koji se odnosi na prijavu doktorske disertacije iznosi 11.600,00 kn);
 2. Školarina se uplaćuje prije upisa u semestar na žiroračun broj: HR 4325000091102012988; poziv na broj OIB PRISTUPNIKA;
 3. Nakon izvršene uplate pristupnici prilažu potvrdu o uplati i to preslika virmana (ako je platilo poduzeće/ustanova) odnosno preslika uplatnice (ako je platio sam pristupnik).

IV

Studijski program i izvedbeni plan poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija objavljen je na http://zpio.unios.hr Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

V

Pristupnici svoje prijave donose osobno ili šalju poštom u roku 30 dana od dana objave Natječaja u tisku na adresu:

Tajništvo poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA, Odjel za biologiju Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ulica cara Hadrijana 8/A, Osijek.

Listu izabranih pristupnika za upis na poslijediplomski sveučilišni studij utvrđuje Vijeće poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Zaštita prirode i okoliša. O rezultatima natječaja svi podnositelji prijava bit će obaviješteni najkasnije 30 dana nakon zaključenja natječaja.

VI

Sve obavijesti o studiju mogu se dobiti na gore navedenoj adresi ili na broj telefona: 031/399 906, svaki radni dan u vremenu od 8.00 do 14.00 sati ili na web stranicama: http://zpio.unios.hr


Read more >

Obavijest o obrani doktorske disertacije

Ivane Kušan, dipl. ing. biolog.-ekolog. i prof. biolog., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Zaštita prirode i okoliša

25. rujna 2015. godine s početkom u 12.00 sati na Odjelu za biologiju, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, III kat – predavaonica 319 (P3), Ulica cara Hadrijana 8/A Osijek


Read more >

Poziv na javnu obranu teme doktorske disertacije

„Primjena metoda vitalne taksonomije u istraživanju bioraznolikosti gljiva odjeljka Ascomycota“ Ivane Kušan, dipl. ing. biolog.-ekolog. i prof. biolog. , pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Zaštite prirode i okoliša održati će se u utorak 19. svibnja 2015. godine na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjelu za biologiju (Ulica cara Hadrijana 8/A), u predavaonici 307 / III kat, s početkom u 13.00 sati.

Voditelj poslijediplomskog studija

Zaštita prirode i okoliša
izv. prof. dr. sc. Enrih Merdić


Read more >

Obavijest o obrani doktorske disertacije

Sanje Pintarić, prof.geograf., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Zaštita prirode i okoliša, naslova
„Utjecaj dušikovog dioksida, ozona i meteoroloških parametara na broj hitnih pregleda kardioloških bolesnika“

održati će se u Petak 29. svibnja 2015. godine, s početkom u 11 sati, u dvorani 3. krila Instita Ruđer Bošković u Zagrebu

Povjerenstvo za javnu obranu doktorske disertacije:
1. prof. dr. sc. Tarzan Legović, redoviti profesor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju i znanstveni savjetnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, predsjednik;
2. prof. dr. sc. Robert Bernat, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, mentor i član
3. doc. dr. sc. Gordana Pehnec, znanstvena suradnica Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, komentorica i član;
4. izv. prof. dr. sc. Robert Steiner, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član
5. doc. dr. sc. Krunoslav Capak, prim. spec. epidemiologije i zdr. ekologije Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Zagrebu, član;
6. izv. prof. dr. sc. Enrih Merdić, izvanredni profesor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, zamjena člana.


Read more >