Prvi semestar
Obvezatni predmeti

Nastava se sastoji od: predavanja, seminara, vježbi te radionica na zadanu temu
Predmet (opis predmeta)SatiPredavanjaSeminariVježbeECTSNositelj predmeta
Osnove zaštite prirode i okoliša25151007Prof. dr. sc. T. Legović
Prof. dr. sc. D. Šubarić
Prof. dr. sc. S. Singer
Fizika okoliša2515556Dr. sc. J. Obhođaš ZS
Prof. dr. sc. T. Legović
Kemija okoliša2515556Dr. sc. B. Ćosović znanstveni savjetnik
Geologija2515555Dr. sc. N. Vdović, znanstveni suradnik
Ekologija2515556Prof. dr. sc. O. Antonić
Prof. dr. sc. E. Merdić
Za prijelaz u drugi semestar je potrebno ostvariti ukupno 24 boda.

Drugi semestar
Obvezatni predmeti

Nastava se sastoji od: predavanja, seminara, vježbi te radionica na zadanu temu
PredmetSatiPredavanjaSeminariVježbeECTSNositelj predmeta
Metodika izrade znanstvenog rada25151006Prof. dr. sc. V. Cesar
Statističke metode u okolišu25150106Prof. dr. sc. T. Legović
Biološka raznolikost i osnove zaštite prirode2515556Prof. dr. sc. E. Merdić
Doc.dr.sc. N.Turić
Pravno, gospodarsko i socijalno stajalište zaštite okoliša35201507Prof. dr. sc. S. Singer
Prof. dr. sc. S. Oberman Peterka
Prof. dr. sc. R. Odobaša
Izrada projekata zaštite okoliša25151005Doc. dr. sc. M. Mihaljević
Za prijelaz u treći semestar je potrebno ostvariti ukupno 48 bodova.

Treći semestar

Iz predloženih općih izbornih i strukovnih (biologija, kemija, poljoprivreda i tehnologija) izbornih predmeta student izabire onoliko predmeta na temelju kojih će ostvariti minimalno 30 bodova, uz obvezu izbora minimalno 2 opća izborna predmeta.

Opći izborni predmeti

PredmetSatiPredavanjaSeminariVježbeECTSNositelj predmeta
Mikrobiologija okoliša1515005Dr. sc. I Petrić, znanstveni suradnik
Geoinformatika i daljinska istraživanja1510055Izv.prof. dr. sc. O. Antonić
Modeliranje i optimalno upravljanje okolišem1510055Prof. dr. sc. T. Legović
Ekotoksikologija155555Dr. sc. Tvrko Smital
Izv. prof. dr. sc. Branimir Hackenberger Kutuzović
Ekologija šuma1510055Izv.prof. dr. sc. O. Antonić
Primjena izotopnih metoda155555Dr. sc. B. Obelić, znanstveni savjetnik
Fizičko-kemijski procesi u okolišu1515005Dr. sc. V.Tomašić, znanstveni savjetnik
Ekološka poljoprivreda1515005Prof. dr. sc. B. Stipešević
Obnovljivi izvori energije1510055Prof. dr. sc. D. Kralik
Osnove tehnologije odlaganja otpada1510505Prof.dr.sc. M. Mulabdić

Strukovni izborni predmeti
Polje Biologija

PredmetSatiPredavanjaSeminariVježbeECTSNositelj predmeta
Akvatični testovi toksičnosti1510055Prof. dr. sc. J. Horvatić
Biomarkeri zagađenja voda1515005Dr. sc. Tvrko Smital, znanstveni savjetnik
Biologija i ekologija slobodnoživućih akvatičkih nematoda1510505Prof. dr. sc. J. Vidaković
Urbana entomologija1510055Prof. dr. sc. E. Merdić
Ekologija hematofagnih člankonožaca1510055Prof. dr. sc. S. Krčmar
Utjecaj glodavaca i kukaca na okoliš i zdravlje čovjeka1515005Prof. dr. sc. E. Merdić
Interakcija biljne stanice i okoliša1510055Doc. dr. sc. I. Štolfa
Teški metali i metabolizam1510055Prof. dr. sc. E. Has -Schön
Genom i okoliš1510505Dr. sc. M. Plohl, znanstveni savjetnik
Dr.sc. Đ. Ugarković, znanstveni savjetnik

U okviru svakog izbornog predmeta student mora izraditi seminarski rad.


Strukovni izborni predmeti
Polje Kemija

PredmetSatiPredavanjaSeminariVježbeECTSNositelj predmeta
Kemija voda1510505Dr. sc. B. Ćosović znanstveni savjetnik
Elektrokemijske metode analize okoliša1510055Prof. dr. sc. Lidija Jakobek
Biotehnologija u zaštiti okoliša1515005Dr. sc. N. Udiković Kolić, znanstveni suradnik
Analitika organskih i anorganskih zagađivala155555Dr. sc. M. Ahel, znanstveni savjetnik
Dr. sc. N. Mikac, znanstveni savjetnik
Kemija zraka1510055Doc. dr. sc. G. Pehnec

U okviru svakog izbornog predmeta student mora izraditi seminarski rad.


Strukovni izborni predmeti
Polje Poljoprivreda

PredmetSatiPredavanjaSeminariVježbeECTSNositelj predmeta
Zemljišni resursi155555Prof. dr.sc. V.Vukadinović,
Prof. dr. sc. B. Bertić
Biotehnološke metode u poljoprivredi1510505Prof.dr.sc. V. Guberac,
Prof. dr. sc. S. Marić
Modeli proizvodnje povrća u ekološkoj poljoprivredi155555Prof. dr. sc. N.Parađiković
Beskralježnjaci u poljoprivredi1510055Prof. dr. sc. M. Ivezić
Prof. dr. sc. E. Raspudić
Kontrola malih sisavaca u poljoprivredi1510505Prof. dr. sc. V. Rozman
Zaštita divljači1510505Prof. dr. sc. T. Florijančić
Ekologija fitopatogenih gljiva1510505Prof. dr. sc. J. Ćosić
Alergogeno bilje, monitoring i suzbijanje1510505Prof. dr. sc. E. Štefanić
Biljna ekofiziologija1510505Prof. dr. sc. T. Teklić
Ekološko travnjaštvo1510505Prof. dr. sc. G. Bukvić
Mikrobiologija tla1510505Prof. dr. sc. Z. Milaković
Ekološko značenje kompostiranja1510505Prof. dr. sc. Z. Lončarić

U okviru svakog izbornog predmeta student mora izraditi seminarski rad.


Strukovni izborni predmeti
Polje Tehnologija

PredmetSatiPredavanjaSeminariVježbeECTSNositelj predmeta
Upravljanje otpadnim tvarima prehrambene industrije1510505Akademkinja V. Piližota
Jedinične operacije u ekološkom inženjerstvu1510505Prof. dr. sc. S. Tomas
Recikliranje tehničkog otpada u poljoprivredi1510505Prof. dr. sc. R. Emert
Recikliranje elektrotehničkih proizvoda1510055Prof. dr. sc. A. Pintarić
Upravljanje vodnim resursima1510505Prof. dr. sc. L. Tadić
Procjena rizika od zagađenja vodnih resursa1510505Prof.dr. sc. R. Andričević

U okviru svakog izbornog predmeta student mora izraditi seminarski rad.


Četvrti semestar

Student pod vodstvom mentora započinje znanstvena istraživanja na temelju kojih će izraditi znanstveni rad. Na temelju izrađenog znanstvenog rada bodovi se ostvaruju po primitku obavijesti o tiskanju rada ili kada je rad objavljen u časopisu. U izradi rada može sudjelovati više autora, a student ostvaruje bodove samo ako je prvi autor.

Bodovanje znanstvenih radova

Časopis Bodovi
Citiran u CC 30
Citiran u SCI 25
Citiran u BA CA 20
Citiran u CAB 10

Za prijelaz u peti semestar je potrebno ostvariti 75 bodova.

Peti semestar

Izvannastavne aktivnosti
Tijekom 5. semestra student aktivno sudjeluje u različitim izvannastavnim aktivnostima i ostvaruje određen broj ECTS (minimalno 30 ECTS bodova).
Bodove ostvarene u izvannastavnim aktivnostima predlaže mentor uz suglasnost voditelja studija, a potvrđuje ih Vijeće poslijediplomskog studija.
Maksimalni broj bodova koji se može ostvariti izvannastavnom aktivnosti naveden je u tablici kako slijedi:

Aktivnost Bodovi
Predavanje na visokom učilištu
(obavezno)
5
Stručne ekskurzije 5
Okrugli stol / organizacija 6
Sudjelovanje na domaćem kongresu s priopćenjem 5
Sudjelovanje na međunarodnom kongresu s priopćenjem 10
Boravak i rad u laboratoriju 12

Student je obavezan održati predavanje na visokom učilištu u trajanju najmanje 30 minuta, uz suglasnost Vijeća poslijediplomskog studija i bodovano barem od jednog člana Vijeća.
Organizaciju okruglog stola potvrđuje mentor i predlaže broj bodova. Za stručne ekskurzije i boravak i rad u laboratoriju u pravilu se daje 1 ECTS bod za 1 dan.
Za ostale aktivnosti potrebno je dostaviti dokumentaciju.

Za prijelaz u šesti semestar je potrebno ostvariti 140 bodova.

Šesti semestar

Izrada disertacije 30 bodova

  • Student mora izraditi doktorsku disertaciju koja mora biti jezično, stilski i tehnički korektno oblikovana i usklađena sa suvremenim postupcima i tehnologijom izrade znanstvenih i stručnih radova.
  • Student može pisati doktorsku disertaciju kao cjelinu od najmanje 3 znanstvena rada u časopisima koji se citiraju u CC i daju odgovor na postavljenu tezu.
  • Student mora biti prvi autor na svim radovima.

Sukladno gore navedenom student mora braniti doktorsku disertaciju pred Povjerenstvom za obranu doktorskog rada koje je na prijedlog Povjerenstva za poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate imenovao Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.