Studijski program poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Zaštita prirode i okoliša sadrži:

 • obvezatne predmete
 • opće izborne predmete
 • strukovne izborne predmete iz različitih polja znanosti:
  • biologija
  • kemija
  • poljoprivreda
  • tehnologija

Nastava se odvija kroz tri semestra i to: u prvom i drugom semestru slušaju se obvezatni predmeti. Mentora i komentora studentu imenuje Vijeće poslijediplomskog studija najkasnije do upisa u drugi semestar. U drugom semestru upisuju se i dva opća izborna predmeta.
Tijekom trećeg semestra studenti slušaju strukovne izborne predmete i prijavljuju temu doktorata (kada ispune uvijete) a u četvrtom semestru student započinje znanstvena istraživanja na temelju kojih će izraditi znanstveni rad. U petom semestru student aktivno sudjeluje u različitim izvannastavnim aktivnostima: predavanja, stručne ekskurzije, okrugli stolovi, sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima, rad u laboratoriju. Šesti semestar odnosi se na izradu doktorske disertacije. Nastava se osim redovitih predavanja na poslijediplomskom studiju iz pojedinih predmeta može izvoditi u obliku konzultacija, seminarskog, pojedinačnog ili grupnog istraživačkog rada, te ostalih oblika rada. Sva pitanja vezana uz organizaciju i izvedbu studija su propisana jedinstvenim Pravilnikom o studiranju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Prvi semestar
Obvezatni predmeti

Broj sati za sve obvezatne predmete: 25 sati nastave.
Nastava se sastoji od: predavanja, seminara i rasprava na zadanu temu
PredmetSatiPredavanjaSeminariVježbeECTSNositelj predmeta
Osnove zaštite prirode i okoliša25151007Prof. dr. sc. T. Legović
Prof. dr. sc. D. Šubarić
Fizika okoliša2515556Dr. sc. J. Obhođaš Znanstveni suradnik
Prof. dr. sc. T. Legović
Kemija okoliša2515556Doc. dr.sc. Valentina Pavić
Geologija2515555Dr. sc. N. Vdović, znanstveni suradnik
Ekologija2515556Prof. dr. sc. E. Merdić
Izv.prof. dr. sc. O. Antonić
Za prijelaz u drugi semestar je potrebno ostvariti ukupno 24 boda.

Drugi semestar
Obvezatni predmeti

Nastava se sastoji od: predavanja, seminara, vježbi te radionica na zadanu temu
PredmetSatiPredavanjaSeminariVježbeECTSNositelj predmeta
Metodika izrade znanstvenog rada25151006Izv.prof.dr.sc. B. Hackenberger Kutuzović
Statističke metode u okolišu25150106Prof. dr. sc. T. Legović
Biološka raznolikost i osnove zaštite prirode2515556Prof. dr. sc. E. Merdić
Opći izborni predmet6
Opći izborni predmet6
Student mora izabrati dva opća izborna predmeta.

Opći izborni predmeti

PredmetSatiPredavanjaSeminariVježbeECTSNositelj predmeta
Pravno, gospodarsko i socijalno stajalište zaštite okoliša20101007Prof.dr.sc. S. Singer, professor emeritus
Izv.prof.dr.sc. S. Oberman Peterka
Izv.prof.dr.sc. R. Odobaša
Izrada projekata zaštite okoliša1510506Izv.prof.dr.s.c Melita Mihaljević
Mikrobiologija okoliša1515005Dr.sc. I. Sviličić Petrić, znanstveni suradnik
Geoinformatika i daljinska istraživanja1510055Izv.prof.dr.sc. O. Antonić
prof.dr.sc. M. Jurišić
Modeliranje i optimalno upravljanje okolišem1510055Prof. dr. sc. T. Legović
Ekotoksikologija155555Dr. sc. Tvrko Smital
Izv.prof. dr. sc. Branimir Hackenberger Kutuzović
Ekologija šuma1510505Izv.prof. dr. sc. O. Antonić
Primjena izotopnih metoda155555Dr.sc. J. Barešić, znanstveni suradnik
Fizičko-kemijski procesi u okolišu1515005Doc.dr.sc. M. Dutour Sikirić, viši znanstveni suradnik
Dr.sc. D. Jurašin, znanstveni suradnik
Ekološka poljoprivreda1515005Prof. dr. sc. B. Stipešević
Obnovljivi izvori energije1510055Prof. dr. sc. D. Kralik
Osnove tehnologije odlaganja otpada1510505Prof.dr.sc. M. Mulabdić
Održivo gospodarenje otpadom1510506Prof.dr.sc. G. Heffer
Doc.dr.sc I. Plaščak
Procjena utjecaja na prirodu i okoliš1510506Prof.dr.sc. T. Legović
Izv.prof.dr.sc. B. Hackenberger Kutuzović

Za prijelaz u treći semestar je potrebno ostvariti 48 bodova.


PredmetSatiPredavanjaSeminariVježbeECTSNositelj predmeta
Strukovni izborni predmet5
Strukovni izborni predmet5
Strukovni izborni predmet5
Prijava teme disertacije15

Treći semestar

Iz ponuđenih strukovnih (biologija, kemija, poljoprivreda i tehnologija) izbornih predmeta student izabire tri predmeta na temelju kojih će ostvariti minimalno 15 bodova.
U trećem semestru prijavljuje se tema doktorske disertacije.
Uvjet za prijavu je minimalno ostvarenih 48 ECTS i odslušan treći semestar.
Prijava teme se sastoji od ispunjavanja obrasca i javne obrane teme. Postupak izbora povjerenstva vodi Vijeće poslijediplomskog studija.
Ocjena teme može biti:
Tema se prihvaća
Tema se odbija
Prijava i obrana teme doktorske disertacije donosi ukupno 15 ECTS bodova.

Strukovni izborni predmeti
Polje Biologija

PredmetSatiPredavanjaSeminariVježbeECTSNositelj predmeta
Akvatični testovi toksičnosti1510055Izv. prof. dr. sc. J. Horvatić
Biomarkeri zagađenja voda1515005Dr. sc. Tvrko Smital, znanstveni savjetnik,
Dr.sc. M. Erk, viši znanstveni suradnik
Biologija i ekologija slobodnoživućih akvatičkih nematoda1510505Doc.dr.sc. N. Turić
Doc.dr.sc. D. Čerba
Urbana entomologija1510055Prof. dr. sc. E. Merdić
Ekologija hematofagnih člankonožaca1510055Prof. dr. sc. S. Krčmar
Životinje od javnozdravstvenog značenja1515005Doc.dr.sc. M. Sudarić Bogojević
Interakcija biljne stanice i okoliša1510055Doc. dr. sc. I. Štolfa
Teški metali i metabolizam1510055Prof. dr. sc. E. Has -Schön
Genom i okoliš1510505Dr. sc. M. Plohl, znanstveni savjetnik
Dr.sc. Đ. Ugarković, znanstveni savjetnik
Fotosinteza i oksidativni stres1510505Prof.dr.sc. V. Cesar
Primjenjena limnologija1510505Doc.dr.sc. F. Stević

U okviru svakog izbornog predmeta student mora izraditi seminarski rad.


Strukovni izborni predmeti
Polje Kemija

PredmetSatiPredavanjaSeminariVježbeECTSNositelj predmeta
Kemija voda1510505Doc.dr.sc. M. Habuda Stanić
Elektrokemijske metode analize okoliša1510055Izv. prof. dr. sc. Lidija Jakobek
Biotehnologija u zaštiti okoliša1515005Dr. sc. N. Udiković Kolić, znanstveni suradnik
Analitika organskih i anorganskih zagađivala155555Dr. sc. M. Ahel, znanstveni savjetnik
Dr. sc. N. Mikac, znanstveni savjetnik
Kemija zraka1510055Doc. dr. sc. G. Pehnec

U okviru svakog izbornog predmeta student mora izraditi seminarski rad.


Strukovni izborni predmeti
Polje Poljoprivreda

PredmetSatiPredavanjaSeminariVježbeECTSNositelj predmeta
Fizika i kemija tla155555Izv.prof.dr.sc. I. Jug
Izv.prof.dr.sc. V. Vukadinović
Biotehnološke metode u poljoprivredi1510505Prof.dr.sc. V. Guberac,
Prof. dr. sc. S. Marić
Modeli proizvodnje povrća u ekološkoj poljoprivredi155555Prof. dr. sc. N.Parađiković
Beskralježnjaci u poljoprivredi1510055Prof. dr. sc. E. Raspudić
Kontrola malih sisavaca u poljoprivredi1510505Prof. dr. sc. V. Rozman
Zaštita divljači1510505Prof. dr. sc. T. Florijančić
Ekologija fitopatogenih gljiva1510505Izv.prof.dr.sc. K. Vrandečić
Prof.dr.sc. J. Ćosić
Alergogeno bilje, monitoring i suzbijanje158075Prof. dr. sc. E. Štefanić
Biljna ekofiziologija1510505Prof. dr. sc. T. Teklić
Ekološko travnjaštvo1510505Prof. dr. sc. G. Bukvić
Mikrobiologija tla1510505Prof. dr. sc. Z. Milaković
Ekološko značenje kompostiranja1510505Prof. dr. sc. Z. Lončarić

U okviru svakog izbornog predmeta student mora izraditi seminarski rad.


Strukovni izborni predmeti
Polje Tehnologija

PredmetSatiPredavanjaSeminariVježbeECTSNositelj predmeta
Upravljanje otpadnim tvarima prehrambene industrije1510505Akademkinja V. Piližota
Jedinične operacije u ekološkom inženjerstvu1510505Izv.prof.dr.sc. M Planinić
Izv.prof.dr.sc. A. Bucić-Kojić
Recikliranje tehničkog otpada u poljoprivredi1510505Doc.dr.sc. I. Plaščak
Upravljanje vodnim resursima1510505Izv.prof. dr. sc. L. Tadić

U okviru svakog izbornog predmeta student mora izraditi seminarski rad.


Četvrti semestar

Student pod vodstvom mentora započinje znanstvena istraživanja na temelju kojih će izraditi znanstveni rad. Na temelju izrađenog znanstvenog rada bodovi se ostvaruju po primitku obavijesti o tiskanju rada ili kada je rad objavljen u časopisu. U izradi rada može sudjelovati više autora, a student ostvaruje bodove samo ako je prvi autor.

Bodovanje znanstvenih radova

Časopis Bodovi
Citiran u CC (Q1, Q2, Q3 i Q4) ili ISI iznadprosječan IF (Q1 i Q2) 30
Citiran ISI (Q3 i Q4) ali ne i CC 20
Citiran u drugim bazama 10

Za prijelaz u peti semestar je potrebno ostvariti 75 bodova.

Peti semestar

Izvannastavne aktivnosti
Tijekom 5. semestra student aktivno sudjeluje u različitim izvannastavnim aktivnostima i ostvaruje određen broj ECTS (minimalno 30 ECTS bodova)
Bodove ostvarene u izvannastavnim aktivnostima predlaže mentor uz suglasnost voditelja studija, a potvrđuje ih Vijeće poslijediplomskog studija.
Maksimalni broj bodova koji se može ostvariti izvannastavnom aktivnosti naveden je u tablici kako slijedi:

Aktivnost Bodovi
Predavanje na visokom učilištu (obavezno) maks. 5
Stručne ekskurzije maks. 5
Okrugli stol / organizacija maks. 6
Sudjelovanje na domaćem kongresu s priopćenjem 10
Sudjelovanje na međunarodnom kongresu s priopćenjem 5
Boravak i rad u laboratoriju maks. 12

 

Predavanje je student obavezan održati, ono mora biti održano na visokom učilištu u trajanju najmanje 30 minuta. Predavanje ocjenjuju i podnose izvješće mentor i bar jedan član Vijeća poslijediplomskog studija.
Organizaciju okruglog stola potvrđuje mentor i predlaže broj bodova.
Za stručne ekskurzije i boravak i rad u laboratoriju u pravilu se daje 1 ECTS za 1 dan.
Za sudjelovanje na kongresu (međunarodni i domaći) maksimalan broj bodova ostvaruje se samo ako je kandidat prvi autor. Ako je kandidat drugi autor ostvaruje 50% ECTS, za ostala sudjelovanja ostvaruje 20 % ECTS.

Za sve aktivnosti potrebno je dostaviti dokumentaciju.

Šesti semestar

Izrada disertacije 30 bodova

 • Student mora izraditi doktorsku disertaciju koja mora biti jezično, stilski i tehnički korektno oblikovana i usklađena sa suvremenim postupcima i tehnologijom izrade znanstvenih i stručnih radova;
 • Student ne mora pisati posebno doktorsku disertaciju ukoliko je napisao 3 znanstvena rada u časopisima koji se citiraju u CC, a iste je potrebno povezati u cjelinu prema pravilima koje propisuje Vijeće Poslijediplomskog studija. Student mora biti prvi autor na svim radovima.

Sukladno gore navedenom student mora braniti doktorsku disertaciju pred Povjerenstvom za obranu doktorskog rada.