Studijski program poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Zaštita prirode i okoliša sadrži:

 • obvezatne predmete
 • opće izborne predmete
 • strukovne izborne predmete iz različitih polja znanosti:
  • biologija
  • kemija
  • poljoprivreda
  • tehnologija

Nastava se odvija kroz tri semestra i to: u prvom i drugom semestru slušaju se obvezatni predmeti. Mentora i komentora studentu imenuje Vijeće poslijediplomskog studija najkasnije do upisa u drugi semestar. U drugom semestru upisuju se i dva opća izborna predmeta.
Tijekom trećeg semestra studenti slušaju strukovne izborne predmete i prijavljuju temu doktorata (kada ispune uvijete) a u četvrtom semestru student započinje znanstvena istraživanja na temelju kojih će izraditi znanstveni rad. U petom semestru student aktivno sudjeluje u različitim izvannastavnim aktivnostima: predavanja, stručne ekskurzije, okrugli stolovi, sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima, rad u laboratoriju. Šesti semestar odnosi se na izradu doktorske disertacije. Nastava se osim redovitih predavanja na poslijediplomskom studiju iz pojedinih predmeta može izvoditi u obliku konzultacija, seminarskog, pojedinačnog ili grupnog istraživačkog rada, te ostalih oblika rada. Sva pitanja vezana uz organizaciju i izvedbu studija su propisana jedinstvenim Pravilnikom o studiranju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Prvi semestar
Obvezatni predmeti

Broj sati za sve obvezatne predmete: 25 sati nastave.
Nastava se sastoji od: predavanja, seminara i rasprava na zadanu temu
PredmetSatiPredavanjaSeminariVježbeECTSNositelj predmetaIshodi učenja
Osnove zaštite prirode i okoliša25151007Prof.dr.sc. D. Šubarić, Izv. prof.dr.sc. N. Velić Preuzmite ovdje[doc]
Fizika okoliša2515556Doc.dr.sc. J. Obhođaš Preuzmite ovdje[doc]
Kemija okoliša2515556izv.prof. dr.sc. Valentina Pavić Preuzmite ovdje[doc]
Geologija2515555Doc.dr.sc. N. Vdović, viši znanstveni suradnik Preuzmite ovdje[doc]
Ekologija2515556Prof.dr.sc. E. Merdić
Prof.dr.sc. O. Antonić
Preuzmite ovdje[doc]
Za prijelaz u drugi semestar je potrebno ostvariti ukupno 24 boda.

Drugi semestar
Obvezatni predmeti

Nastava se sastoji od: predavanja, seminara, vježbi te radionica na zadanu temu
PredmetSatiPredavanjaSeminariVježbeECTSNositelj predmetaIshodi učenja
Metodika izrade znanstvenog rada25151006Prof.dr.sc. B. Hackenberger Kutuzović Preuzmite ovdje[doc]
Statističke metode u okolišu25150106Dr. sc. Sunčana Geček, znanstveni suradnik Preuzmite ovdje[doc]
Biološka raznolikost i osnove zaštite prirode2515556Prof. dr. sc. E. Merdić Preuzmite ovdje[doc]
Opći izborni predmet6
Opći izborni predmet6
Student mora izabrati dva opća izborna predmeta.

Opći izborni predmeti

PredmetSatiPredavanjaSeminariVježbeECTSNositelj predmetaIshodi učenja
Pravno, gospodarsko i socijalno stajalište zaštite okoliša20101007Prof.dr.sc. S. Singer, professor emeritus
Izv.prof.dr.sc. S. Oberman Peterka
Izv.prof.dr.sc. R. Odobaša
Preuzmite ovdje [doc]
Izrada projekata zaštite okoliša1510506Izv.prof.dr.s.c Melita Mihaljević Preuzmite ovdje [doc]
Mikrobiologija okoliša1515005Doc.dr.sc. I. Sviličić Petrić, viši znanstveni suradnik Preuzmite ovdje [doc]
Geoinformatika i daljinska istraživanja1510055Prof.dr.sc. O. Antonić
Prof.dr.sc. M. Jurišić
Preuzmite ovdje [docx]
Modeliranje i optimalno upravljanje okolišem1510055Dr. sc. Sunčana Geček, znanstveni suradnik
Dr. sc. Tin Klanjščekm viši znanstveni suradnik
Preuzmite ovdje [doc]
Ekotoksikologija155555Doc.dr.sc. T. Smital, znanstveni savjetnik
Prof.dr.sc. B. Hackenberger Kutuzović
Preuzmite ovdje [doc]
Ekologija šuma1510505Prof.dr.sc. O. Antonić Preuzmite ovdje [docx]
Primjena izotopnih metoda155555Dr.sc. J. Barešić, viši znanstveni suradnik Preuzmite ovdje [doc]
Fizičko-kemijski procesi u okolišu1515005Izv.prof.dr.sc. M. Dutour Sikirić, viši znanstveni suradnik
Doc.dr.sc. D. Jurašin, znanstveni suradnik
Preuzmite ovdje [doc]
Ekološka poljoprivreda1515005Prof.dr.sc. B. Stipešević Preuzmite ovdje [doc]
Obnovljivi izvori energije1510055Prof.dr.sc. D. Kralik Preuzmite ovdje [doc]
Osnove tehnologije odlaganja otpada1510505Izv.prof.dr.sc. Krunoslav Minažek Preuzmite ovdje [doc]
Održivo gospodarenje otpadom1510506Prof.dr.sc. G. Heffer
Doc.dr.sc I. Plaščak
Preuzmite ovdje [doc]
Procjena utjecaja na prirodu i okoliš1510506Dr. sc. Ivan Vučković, znanstveni suradnik Preuzmite ovdje [doc]

Za prijelaz u treći semestar je potrebno ostvariti 48 bodova.


PredmetSatiPredavanjaSeminariVježbeECTSNositelj predmeta
Strukovni izborni predmet5
Strukovni izborni predmet5
Strukovni izborni predmet5
Prijava teme disertacije15

Treći semestar

Iz ponuđenih strukovnih (biologija, kemija, poljoprivreda i tehnologija) izbornih predmeta student izabire tri predmeta na temelju kojih će ostvariti minimalno 15 bodova.
U trećem semestru prijavljuje se tema doktorske disertacije.
Uvjet za prijavu je minimalno ostvarenih 48 ECTS i odslušan treći semestar.
Prijava teme se sastoji od ispunjavanja obrasca i javne obrane teme. Postupak izbora povjerenstva vodi Vijeće poslijediplomskog studija.
Ocjena teme može biti:
Tema se prihvaća
Tema se odbija
Prijava i obrana teme doktorske disertacije donosi ukupno 15 ECTS bodova.

*U ovom semestru student može izabrati i kolegije s drugih poslijediplomskih studija u dogovoru s voditeljem studija.


Strukovni izborni predmeti
Polje Biologija

PredmetSatiPredavanjaSeminariVježbeECTSNositelj predmeta
Akvatični testovi toksičnosti1510055Prof. dr. sc. J. Horvatić
Biomarkeri zagađenja voda1515005Doc.dr.sc. T. Smital, znanstveni savjetnik
Doc.dr.sc. M. Erk, viši znanstveni suradnik
Biologija i ekologija slatkovodnih beskralježnjaka1510505Doc.dr.sc. N. Turić
Doc.dr.sc. D. Čerba
Urbana entomologija1510055Prof.dr.sc. E. Merdić
Ekologija hematofagnih člankonožaca1510055Prof.dr.sc. S. Krčmar
Životinje od javnozdravstvenog značenja1515005Doc.dr.sc. M. Sudarić Bogojević
Interakcija biljne stanice i okoliša1510055Izv.prof.dr.sc. I. Štolfa Čamagajevac
Teški metali i metabolizam1510055Izv.prof.dr.sc. V. Pavić
Genom i okoliš1510505dr.sc. Branka Bruvo Mađarić, viši znanstveni suradnik
Prof. dr.sc. Đ. Ugarković, znanstveni savjetnik
Fotosinteza i oksidativni stres1510505Prof.dr.sc. V. Cesar
Primjenjena limnologija1510505Doc.dr.sc. F. Stević

U okviru svakog izbornog predmeta student mora izraditi seminarski rad.


Strukovni izborni predmeti
Polje Kemija

PredmetSatiPredavanjaSeminariVježbeECTSNositelj predmeta
Kemija voda1510505Prof.dr.sc. M. Habuda Stanić
Elektrokemijske metode analize okoliša1510055Prof.dr.sc. L. Jakobek
Biotehnologija u zaštiti okoliša1515005Doc. dr.sc. N. Udiković Kolić
Analitika organskih i anorganskih zagađivala155555Dr.sc. M. Ahel, znanstveni savjetnik, emeritus
Kemija zraka1510055Doc.dr.sc. G. Pehnec

U okviru svakog izbornog predmeta student mora izraditi seminarski rad.


Strukovni izborni predmeti
Polje Poljoprivreda

PredmetSatiPredavanjaSeminariVježbeECTSNositelj predmeta
Fizika i kemija tla155555Prof.dr.sc. I. Jug
Prof.dr.sc. V. Vukadinović
Biotehnološke metode u poljoprivredi1510505Prof.dr.sc. V. Guberac,
Prof.dr.sc. S. Vila
Modeli proizvodnje povrća u ekološkoj poljoprivredi155555Izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković
Beskralježnjaci u poljoprivredi1510055Prof.dr.sc. E. Raspudić
Kontrola malih sisavaca u poljoprivredi1510505Prof.dr.sc. V. Rozman
Zaštita divljači1510505Prof.dr.sc. T. Florijančić
Ekologija fitopatogenih gljiva1510505Prof.dr.sc. K. Vrandečić
Prof.dr.sc. J. Ćosić
Alergogeno bilje, monitoring i suzbijanje158075Prof. dr. sc. E. Štefanić
Biljna ekofiziologija1510505Prof. dr. sc. T. Teklić
Ekološko travnjaštvo1510505Prof. dr. sc. G. Bukvić
Mikrobiologija tla1510505Prof.dr.sc. Suzana Kristek
Ekološko značenje kompostiranja1510505Prof. dr. sc. Z. Lončarić

U okviru svakog izbornog predmeta student mora izraditi seminarski rad.


Strukovni izborni predmeti
Polje Tehnologija

PredmetSatiPredavanjaSeminariVježbeECTSNositelj predmeta
Upravljanje otpadnim tvarima prehrambene industrije1510505Izv.prof.dr.sc. M. Tišma
Izv.prof.dr.sc. N. Velić
Jedinične operacije u ekološkom inženjerstvu1510505Prof.dr.sc. M Planinić
Prof.dr.sc. A. Bucić-Kojić
Recikliranje tehničkog otpada u poljoprivredi1510505Izv.prof.dr.sc. I. Plaščak
Upravljanje vodnim resursima1510505Prof.dr.sc. L. Tadić

U okviru svakog izbornog predmeta student mora izraditi seminarski rad.

U ovom semestru student može izabrati i kolegije s drugih poslijediplomskih studija u dogovoru s mentorom, a potvrđenim od voditelja studija.


Četvrti semestar

Student pod vodstvom mentora započinje znanstvena istraživanja na temelju kojih će izraditi znanstveni rad. Na temelju izrađenog znanstvenog rada bodovi se ostvaruju po primitku obavijesti o tiskanju rada ili kada je rad objavljen u časopisu. U izradi rada može sudjelovati više autora, a student ostvaruje bodove samo ako je prvi autor.

Bodovanje znanstvenih radova

Časopis Bodovi
Citiran u CC (Q1, Q2, Q3 i Q4) ili ISI iznadprosječan IF (Q1 i Q2) 30
Citiran ISI (Q3 i Q4) ali ne i CC 20
Citiran u drugim bazama 10

Za prijelaz u peti semestar je potrebno ostvariti 75 bodova.

Peti semestar

Izvannastavne aktivnosti
Tijekom 5. semestra student aktivno sudjeluje u različitim izvannastavnim aktivnostima i ostvaruje određen broj ECTS (minimalno 30 ECTS bodova)
Bodove ostvarene u izvannastavnim aktivnostima predlaže mentor uz suglasnost voditelja studija, a potvrđuje ih Vijeće poslijediplomskog studija.
Maksimalni broj bodova koji se može ostvariti izvannastavnom aktivnosti naveden je u tablici kako slijedi:

Aktivnost Bodovi
Predavanje na visokom učilištu (obavezno) maks. 5
Stručne ekskurzije maks. 5
Okrugli stol / organizacija maks. 6
Sudjelovanje na domaćem kongresu s priopćenjem 10
Sudjelovanje na međunarodnom kongresu s priopćenjem 5
Boravak i rad u laboratoriju maks. 12

 

Predavanje je student obavezan održati, ono mora biti održano na visokom učilištu u trajanju najmanje 30 minuta. Predavanje ocjenjuju i podnose izvješće mentor i bar jedan član Vijeća poslijediplomskog studija.
Organizaciju okruglog stola potvrđuje mentor i predlaže broj bodova.
Za stručne ekskurzije i boravak i rad u laboratoriju u pravilu se daje 1 ECTS za 1 dan.
Za sudjelovanje na kongresu (međunarodni i domaći) maksimalan broj bodova ostvaruje se samo ako je kandidat prvi autor. Ako je kandidat drugi autor ostvaruje 50% ECTS, za ostala sudjelovanja ostvaruje 20 % ECTS.

Za sve aktivnosti potrebno je dostaviti dokumentaciju.

Šesti semestar

Izrada disertacije 30 bodova

 • Student mora izraditi doktorsku disertaciju koja mora biti jezično, stilski i tehnički korektno oblikovana i usklađena sa suvremenim postupcima i tehnologijom izrade znanstvenih i stručnih radova;
 • Student ne mora pisati posebno doktorsku disertaciju ukoliko je napisao 3 znanstvena rada u časopisima koji se citiraju u CC, a iste je potrebno povezati u cjelinu prema pravilima koje propisuje Vijeće Poslijediplomskog studija. Student mora biti prvi autor na svim radovima.

Sukladno gore navedenom student mora braniti doktorsku disertaciju pred Povjerenstvom za obranu doktorskog rada.