Pravni spisi

Referada – Zahtjevi

Dokumenti potrebni za doktorski studij

1. Prijava teme doktorske disertacije

preuzmite obrazac i ispunite dr.sc. -01 [docx]

Obrazac za izjavu mentora o prihvaćanju mentorstva nad studentom[docx]

NAPOMENA: Izjavu o prihvaćanju mentorstva ispunjavaju predloženi mentor/komentor

preuzmite i ispunite formular Prijava teme doktorske disertacije [docx]

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama preuzmite ovdje. [PDF]

NAPOMENA:
Prijava teme doktorske disertacije treba sadržavati sve priloge navedene u formularu Prijava teme doktorske disertacije

Svi obrasci za prijavu teme doktorske disertacije, ispunjeni, potpisani, u originalu dostavljaju se u Tajništvo studija Zaštite prirode i okoliša na adresu Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek – ZPIO, Ulica cara Hadrijana 10/E, Osijek i prosljeđuje se u elektronskom obliku tajnici doktorskog (obvezno mora biti u PDF formatu); email: katarina.kereta{at}fdmz.hr .
Važno: Svi dokumenti moraju biti dostavljeni potpisani.
Vijeće studija Zaštite prirode i okoliša donosi prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu teme, koji se prosljeđuje Sveučilišnom Vijeću za doktorske studije na potvrdu.

Nakon donošenja Odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije pristupnik u dogovoru sa članovima Povjerenstva zakazuje termin javne obrane teme doktorske disertacije.

Predsjednik povjerenstva za ocjenu teme ili pristupnik obvezni su obavijestiti Tajnicu studija o datumu,mjestu i vremenu javne obrane teme na email katarina.kereta{at}fdmz.hr.

Termin javne obrane teme oglašava se na web stranici studija Zaštite prirode i okoliša.

2. Prihvat ocjene teme

preuzmite dr.sc. -02 (ispunjava Povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije) [docx]

Predsjednik Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije nakon javne obrane teme doktorske disertacije, ispunjeni, potpisani, originalni obrazac (dr.sc. -02) dostavlja u Tajništvo studija Zaštite prirode i okoliša na adresu Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek – ZPIO, Ulica cara Hadrijana 10/E, Osijek i prosljeđuje u elektronskom obliku Tajnici studija (obvezno mora biti u PDF formatu); email: katarina.kereta{at}fdmz.hr.

Vijeće studija Zaštite prirode i okoliša razmatra ocjenu teme i prosljeđuje Sveučilišnom Vijeću za sveučilišne doktorske studije koji donosi konačnu Odluku o prihvaćanju ocjene teme doktorske disertacije.

3. Predaja doktorske disertacije

preuzmite i ispunite obrazac Prijavu za pokretanje postupka ocjene i obrane doktorske disertacije – Prilog 1[docx]

preuzmite Temeljnu dokumentacijsku karticu[docx]
pravila za pisanje doktorske disertacije preuzmite ovdje [PDF]

Uz obrazac Prijava za pokretanje postupka ocjene i obrane doktorske disertacije – Prilog 1 potrebno je priložiti doktorsku disertaciju u PDF-u (svi dijelovi doktorske disertacije moraju biti u jednoj datoteci).

Vijeće studija Zaštite prirode i okoliša predlaže imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije Sveučilišnom Vijeću za doktorske studije koje donosi konačnu Odluku o imenovanju Povjerenstva.

preuzmite obrazac dr.sc. -03 (ispunjava Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije) [docx]

Predsjednik Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije ispunjeni, potpisani, originalni obrazac (dr.sc. -03) dostavlja u Tajništvo studija Zaštite prirode i okoliša na adresu Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek – ZPIO, Ulica cara Hadrijana 10/E, Osijek i prosljeđuje u elektronskom obliku Tajnici studija (obvezno u PDF i DOCX formatu).

4. Prihvat ocjene doktorske disertacije

preuzmite i ispunite obrazac Prijavu za pokretanje postupka ocjene i obrane doktorske disertacije – Prilog 2 [docx]

Nakon dostavljenog obrasca dr.sc. -03 i obrasca Prijedlog članova stručnog Povjerenstva za obranu doktorske disertacije – Prilog 2 Vijeće studija Zaštite prirode i okoliša razmatra ocjenu doktorske disertacije i prijedlog Povjerenstva za javnu obranu doktorske disertacije te ga prosljeđuje Vijeću za doktorske studije koji donosi konačnu Odluku.
Pristupnik u dogovoru s članovima Povjerenstva i mentorom dogovara datum i mjesto obrane doktorske disertacije koji je potrebno dostaviti Tajnici studija Zaštite prirode i okoliša na email: katarina.kereta{at}fdmz.hr

Termin javne obrane oglašava se na web stranici studija Zaštite prirode i okoliša.
Pristupnik je obvezan tri uvezana primjerka doktorske disertacije dostaviti u Tajništvo studija Zaštite prirode i okoliša na adresu Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek – ZPIO, Ulica cara Hadrijana 10/E, Osijek

preuzmite obrazac dr.sc. -04 ispunjava Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije [docx]

Predsjednik Povjerenstva za obranu doktorske disertacije nakon javne obrane doktorske disertacije, ispunjeni, potpisani, originalni obrazac (dr.sc. -04) zajedno s protokolom i postavljenim pitanjima na obrani doktorske disertacije dostavlja u Tajništvo studija Zaštite prirode i okoliša na adresu Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek – ZPIO, Ulica cara Hadrijana 10/E, Osijek

NAPOMENA: Svi dokumeti su predviđeni za rad u Microsoft Office-u od verzije 2007 pa naviše